Serwis wykorzystuje pliki cookies, w celu ułatwienia korzystania z jego zasobów. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera oraz mogą być w każdym momencie usunięte.

Serwis zawiera także dane udostępnione przez Użytkownika bezpośrednio w ramach zamieszczonego ogłoszenia, w tym może zawierać udostępniony przez użytkownika wizerunek, w zakresie tych danych Użytkownik samodzielnie decyduje o ich podaniu do wiadomości publicznej w ramach zasobów udostępnionych przez Serwis.

Dane Użytkowników nie są udostępniane przez Właściciela Serwisu podmiotom trzecim innym niż organy postępowania podatkowego, karnego, administracyjnego i cywilnego wyłącznie po uzyskaniu przez Właściciela Serwisu dokumentów potwierdzających zasadność żądania tych organów do udostępnienia danych. Dane użytkowników nie są także przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. W stosunku do Użytkowników Serwisu nie są podejmowane decyzje będące wynikiem profilowania.

Administratorem danych jest Właściciel Serwisu – Tax House Tomasz Królikowski prowadzący jednoosobową działalność  z siedzibą w Warszawie , 01-921 Warszawa, ul. Juranda ze Spychowa 34 ,  NIP 1180655860 , REGON: 146013877 .Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy edycji ogłoszeń zawartej z Serwisem.Podanie danych osobowych w związku z zamiarem realizacji umowy zawartej z Serwisem jest dobrowolne, ale konieczne dla jej wykonania. Przetwarzanie podanych przez Użytkownika danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę oraz w związku z realizacją umowy zawieranej z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).

Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez okres objęty wyrażoną zgodą na przetwarzanie lub w okresie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z celem ich przetwarzania wynikającym z realizacji umowy oraz w zakresie objętym wyrażoną zgodą na przetwarzanie.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Właściciel Serwisu wprowadził politykę ochrony danych osobowych wraz z instrukcją systemu informatycznego.

W przypadku zamiaru kierowania do Użytkownika w ramach podanych przez niego informacji kontaktowych danych innych niż związane z obsługą realizacji umowy zawartej z Serwisem lub z obsługą płatności, to jest w szczególności informacji handlowych lub marketingowych, Użytkownik zostanie poproszony o odrębne wyrażenie zgody w tym zakresie.